Tuesday, February 28, 2006

Re-flect

Re-flect

Have you ever seen the world in upside down way? Try it one day, then you'll realize something you haven't seen before.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Em thử rồi anh ạ! Thú vị chứ, đúng không? Trong Da Vinci Code cũng có một đọan người ta viết mật mã kiểu reflect thế này, hay lắm! Thế anh đã bao giờ thử ngồi nói chuyện với một người khác qua gương chưa? Thử đi, và anh sẽ cảm nhận được nhiều điều hơn về người đối diện khi nhìn vào ánh mắt của người ấy qua gương.
Mọi thứ xung quanh chúng ta là một sự phản chiếu mà...

5:23 AM, March 01, 2006  
Blogger vit said...

wow, this is creative! cool!

6:07 AM, November 05, 2006  

Post a Comment

<< Home